Nowoczesne Koło Gospodyń Wiejskich w Piłatce


Zakres działalności
1.Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych 2.Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju sołectwa Piłatka 3.Prowadzenie wśród lokalnej społeczności działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalnobytowych rodzin wiejskich 4.Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów mieszkańców wsi 5.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 6.Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu poszanowania tradycyjnych wartości 7.Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia 8.Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych 9.walka z patologiami społecznymi wśród mieszkańców wsi, w ty,: alkoholizmem oraz narkomanią 10.Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi.
Lokalizacja