Stowarzyszenie ,,Damy Radę"

Stowarzyszenie działa od 2019 roku. Prowadzi działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury, działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechnia kulturalne i sportowe formy spędzania czasu wolnego. 


Zakres działalności

Działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych.
Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury, działalność w zakresie ochrony zdrowia, upowszechnienie kulturalnych i sportowych form spędzania czasu wolnego, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Promowanie integracji z Unią Europejską, rozwój świadomości obywatelskiej, pomoc humanitarna, charytatywna w tym kwesty, wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich, wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- udział w realizacji programów których charakter jest zbieżny z celami stowarzyszenia,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- działanie z zakresu profilaktyki zdrowia, działalność wydawniczą i edukacyjną, - organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
- organizowanie szeroko rozumianej pomocy charytatywnej,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców, - współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi.
- organizuje spotkania członków stowarzyszenia oraz mieszkańców miejscowości podczas, których planuje działania na rzecz aktywności i integracji lokalnej społeczności.


Potencjał organizacji

Wiedza i umiejętności członków stowarzyszenia m.in.:
- planowanie i realizowanie inicjatyw lokalnych,
- organizacja spotkań i prowadzenie spraw administracyjnych,
- zabezpieczenie i obsługa wydarzeń,
- mieszkańcy, strażacy, pielęgniarka dyplomowana, dietetyk.


Integracja środowiska seniorów, współpraca w realizacji projektu pt. TRADYCJA BOŻONARODZENIOWA. Zorganizowanie pokazu technik wykonania ozdób świątecznych. Upowszechnianie tradycji związanych z okresem bożonarodzeniowym i wspólne kolędowanie.

Doświadczenie w realizacji projektu pt. Doposażenie stowarzyszenia dla integracji społeczności wiejskiej. Celem zadania była aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integracja społeczności wiejskiej wsi Podsuliszka. Projekt był dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego


Obszary możliwej współpracy

- Działania z seniorami i na rzecz osób starszych
- Sport
- Inicjatywy i spotkania dla mam z mniejszymi dziećmi


Lokalizacja