Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Koszarach


Zakres działalności
*Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych*prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju sołectwa Koszary poprzez czynny udział członków stowarzyszenia w życiu wsi*prowadzenie wśród lokalnej społeczności działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalnobytowych rodzin wiejskich*reprezentowanie potrzeb i obrona interesów mieszkańców wsi*rozwój lokalnej przedsiębiorczości*wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości*inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia*podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi, oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych*walka z patologiami społecznymi wśród mieszkańców wsi, w tym: alkoholizmem oraz narkomanią* podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi.
Lokalizacja