Stowarzyszenie Przyjaciele Narodów


Zakres działalności
1) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym), 2) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, 3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) działalność charytatywna, 5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowe}, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6) edukacja i etyka religijna, 7) działalność na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej, lokalnej, grup o podobnym zainteresowaniu, 8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana młodzieży, 9) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dziedzictwa kulturowego regiony, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 11) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc polonii i polakom za granicą, 13) promocja i organizacja wolontariatu, 14) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa 15) obrona życia od jego pierwszej koncepcji rodziny, zgodnie z wartościami chrześcijan, 16) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, 17) edukacja i szkolenia językowe, w tym wsparcie organizacji oświatowych, szkół ciąg dalszy w statucie. (https://rejestr.io/krs/572863/stowarzyszenie-przyjaciele-narodow
Lokalizacja