Stowarzyszenie "Zawsze Razem"


Zakres działalności
Działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych*rozwój wspólnot i społeczności lokalnych*działania na rzecz ochrony środowiska*prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej*działalność na rzecz osób niepełnosprawnych*działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury*działalność na rzecz ochrony zdrowia*upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu*działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn*promowanie integracji z Unią Europejską*rozwój świadomości obywatelskiej, wspieranie rozwoju demokracji*pomoc humanitarna, charytatywna w tym kwesty*wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich* wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik*udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym
Lokalizacja