Stowarzyszenie zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w Starosiedlicach


Zakres działalności
1)Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych 2)prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Starosiedlice 3)Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich 4)reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich 5)rozwój przedsiębiorczości kobiet 6)Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości 7)Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet 8)Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych 9)Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi
Lokalizacja