Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance Starej

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance Starej powstała w 1968 roku. W chwili obecnej jednostka liczy 41 członków w tym 32 członków czynnych i 9 honorowych. Na stanie OSP posiada średni samochód - ratowniczo - gaśniczy Renault G230SP wyposażony na dobrym poziomie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy na dobrym . Druhowie i druhny OSP Jedlanka Stara posiadają odpowiednie wyszkolenie oraz zdolności zdrowotne do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Ponadto jednostka prężnie działa społecznie w środowisku lokalnym stawiając na współpracę i podejmując różne inicjatywny razem z KGW, sołtysem i radą sołecką, innymi jednostkami OSP z ternu gminy czy samorządem.
Zakres działalności
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwijanie aktywności społecznej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 7. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej. 8. Działania na rzecz ochrony środowiska.
Potencjał organizacji
Jednostka liczy 32 członków zwyczajnych (czynnych). Posiada murowaną (odnowioną) remizę z okazałą świetlicą wiejską oraz utwardzony plac rekreacyjny wraz z placem zabaw oraz dużą drewnianą altanę ze sceną. Członkowie OSP Jedlanka Stara chętnie uczestniczą w spotkaniach z innymi organizacjami i różnego typu szkoleniach podnoszących poziom i wiedzę o działalności społecznej.
Obszary możliwej współpracy
Wszystko wg wzajemnych ustaleń.
Lokalizacja