Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Jedlance Nowej


Zakres działalności
1.Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych*Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju sołectwa poprzez czynny udział członków stowarzyszenia w życiu wsi*Prowadzenie wśród lokalnej społeczności działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalnobytowych rodzin wiejskich* reprezentowanie potrzeb i obrona interesów mieszkańców wsi* rozwój lokalnej przedsiębiorczości* wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu, poszanowania tradycyjnych wartości* Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia* Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych* Walka z patologiami społecznymi wśród mieszkańców wsi, w tym: alkoholizmem oraz narkomanią*
Lokalizacja